Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle videografie en fotografie door Wendy Maria Laimböck-Dekker, handelend onder de naam DekkerDoc. Bij het boeken van een dienst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van DekkerDoc; zie hieronder. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Gegevens DekkerDoc

Website        : www.DekkerDoc.nl
Telefoon       : +31 (0)6 15 467 787
Kvk              : 34289987
BTW            : NL001769976B17

 

 

Artikel 1: Definities

 1. Aanbod
  De op de website of in offerte getoonde informatie met betrekking tot de levering van diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan.
 2. Datum
  De datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd.
 3. Diensten
  Door DekkerDoc aan klant te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen videografie (documentaire portretten, personal branding video’s) en fotografie (portretten, day out of life reportages) en alle geleverde of toekomstige te leveren diensten.
 4. Klant
  De natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon (zakelijke Klant) die een dienst van DekkerDoc afneemt.
 5. Opdracht
  Schriftelijke opdracht tot het verlenen van diensten, inhoudende de door klant voor akkoord bevestigde offerte.
 6. Overeenkomst
  De overeenkomst voor de levering van diensten tussen DekkerDoc en klant en alle verdere handelingen tussen DekkerDoc en klant betreffende de levering van diensten.
 7. Schriftelijk
  (Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
 8. Tarief
  Het bedrag dat door DekkerDoc voor haar diensten in rekening wordt gebracht aan klant.
 9. Werk
  Een foto of video, alsmede elke andere vastlegging van beeld, geluid en informatiedragers, geproduceerd door DekkerDoc.

 

Artikel 2: DekkerDoc
De eenmanszaak DekkerDoc, gevestigd in Bennebroek en kantoorhoudend in Haarlem, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34289987.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en tot stand gekomen overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen DekkerDoc en klant, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals aanbod en leveranties. De algemene voorwaarden maken samen met de offerte de overeenkomst tussen DekkerDoc en klant.
 2. Klant krijgt de mogelijkheid de algemene voorwaarden in te zien, die ter beschikking worden gesteld en/of waarnaar wordt verwezen bij het sluiten van de overeenkomst.
 3. Algemene voorwaarden van de klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen DekkerDoc en klant en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht.
 5. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.
 6. DekkerDoc is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten en aanbiedingen na schriftelijk akkoord van klant.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst; offerte & aanvaarding

Offerte

 1. DekkerDoc doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
 3. Nadat schriftelijk (zie artikel 1.7) is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het bevestigen per mail van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het binnen 14 dagen betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. 

 

Aanbod

 1. Het aanbod omvat de diensten en pakketten zoals omschreven op de site. Zijn er andere afspraken overeengekomen, dan bevestigt DekkerDoc dit in de offerte.
 1. DekkerDoc kan niet aan een aanbod worden gehouden indien klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 

Aanvaarding

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat klant schriftelijk heeft aangegeven akkoord te gaan met het aanbod. DekkerDoc stuurt als reactie daarop schriftelijk een opdrachtbevestiging met daarin de datum voor een video- of fotoshoot.
 2. De opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden tezamen vormen de overeenkomst tussen DekkerDoc en klant.

Annuleren

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk.
 2. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) annuleren, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Onder annuleren valt tevens verplaatsing van de datum voor aanvang van de levering van de diensten zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 3. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft DekkerDoc de mogelijkheid een shoot te onderbreken. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden (in geval van een buitenshoot) en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 4. Bij annulering door DekkerDoc zal DekkerDoc indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf of videograaf, in dezelfde stijl, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Klant heeft in geval van verhindering van DekkerDoc te allen tijde recht op ontbinding van de overeenkomst. De reeds voldane betaling wordt in dat geval binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald op dezelfde wijze als klant heeft betaald.
 5. Annulering door klant dient tot uiterlijk 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Is dit niet het geval, dan zal DekkerDoc 50% van de nog te betalen vergoeding in rekening brengen (dit komt bovenop de reeds gedane aanbetaling).

 

Artikel 5: Opdracht

Uitvoering

 1. DekkerDoc zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen de diensten met zorg uit te voeren, hierbij gebruikmakende van de normen die op het vakgebied van DekkerDoc gelden en in de stijl die DekkerDoc eigen is. Klant is hiervan op de hoogte en gaat akkoord met de stijl zoals door DekkerDoc toegepast wanneer klant akkoord geeft op de offerte.
 2. DekkerDoc is gerechtigd hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren;
 3. DekkerDoc is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
 4. DekkerDoc is gerechtigd om de inhoud van het aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.

 

Artikel 6: Locatie

 1. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld vindt uitvoering van diensten plaats op een door DekkerDoc en klant overeengekomen locatie. Dat kan zijn in een studio, bij klant thuis, op een externe overdekte locatie of op een buitenlocatie.
 2. Bij een door klant gekozen locatie is klant zelf verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals, maar niet beperkt tot, toegangskosten en parkeerkosten.

 

Artikel 7: Meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen klant en DekkerDoc tijdig, in onderling overleg en schriftelijk tot aanpassing van de overeenkomst overgaan en elkaar informeren omtrent overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd, financiële en/of kwalitatieve consequenties.

 

Artikel 8: Levering

 1. De voor de uitvoering van diensten overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding zal DekkerDoc klant tijdig op de hoogte stellen en zal klant in overleg een redelijke termijn gunnen om de overeengekomen diensten te leveren.
 2. Foto’s en/of video’s worden door DekkerDoc bewerkt afgeleverd, waarbij geldt dat zij worden bewerkt op onder meer licht, kleur en contrast (en in geval van video: geluid). Deze bewerking gebeurt in de stijl die eigen is voor DekkerDoc en waarvan al dan niet op verzoek niet wordt afgeweken.
 3. Klant heeft geen recht op ontvangst of inzage in RAW (lees: onbewerkte)-beelden.
 4. DekkerDoc tracht de geleverde foto’s en/of video’s gedurende twee jaar vanaf de datum van levering te bewaren. Dit is echter een interne aangelegenheid waaraan door klanten geen rechten kunnen worden ontleend en waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden bedongen.


Artikel 9: Verplichtingen klant

 1. Klant spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de foto- of videosessie. Tevens verplicht klant zich de omstandigheden voor DekkerDoc zo gunstig mogelijk te maken, onder meer inhoudende dat klant ruim van tevoren aanwezig en gereed is voor de shoot.
 2. Tenzij vooraf anders overeengekomen is enkel klant zelf aanwezig tijdens de shoot.
 3. Klant is niet bevoegd de door DekkerDoc geleverde beelden zelf te bewerken, aan te passen en verspreiden.

 

Artikel 10: Tarieven

 1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door DekkerDoc op de website en in het aanbod aangeboden bindende en vaste in euro’s vermelde tarief. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de overeenkomst en het aanbod vermelde prijzen inclusief BTW (exclusief in geval van zakelijke videografie en fotografie) en andere van overheidswege gestelde heffingen.
 2. Indien klant de locatie zelf kiest, gelden aanvullende reiskosten van € 0,35 per kilometer (vanaf postcodegebied 2121) en eventuele parkeerkosten, tenzij vooraf nadrukkelijk anders overeengekomen.
 3. DekkerDoc behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen gelden niet voor bestaande Overeenkomsten.

 

Artikel 11: Facturering & betaling

 1. Klant zal de door DekkerDoc geleverde diensten betalen zoals overeengekomen. Dit kan inhouden dat een deel vooraf (aanbetaling) wordt voldaan en het resterende bedrag na de shoot. De factuur (of facturen) dient (dienen) te worden voldaan op de manier en binnen de termijn die is aangegeven.
 2. De betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van DekkerDoc aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 3. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling van de aanbetaling door klant binnen de betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van DekkerDoc is vereist. Eveneens is DekkerDoc gerechtigd de te verlenen diensten op te schorten dan wel de datum te vergeven aan een andere klant zonder schadeplichtig te zijn.
 4. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, is klant een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent over die som per maand dat betaling uitblijft. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Klant is eveneens aansprakelijk voor de door DekkerDoc in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling. Deze kosten worden vastgesteld conform het dan geldende besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere klanten bedragen deze kosten echter minimaal 15% van de tussen partijen voor de opdracht overeengekomen som. Eventueel gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten inclusief rente zullen eveneens op klant verhaald worden.
 5. In geval van zakelijke klanten geldt dat de door klant aan Juliette Fotografie verschuldigde vergoedingen nimmer kunnen worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van klant op DekkerDoc.
 6. Indien voor de levering van diensten vooruit moet worden betaald, kan klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan DekkerDoc heeft plaatsgevonden.
 7. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij DekkerDoc openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door klant.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. DekkerDoc zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. DekkerDoc verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden maar heeft een inspanningsverplichting.
 2. DekkerDoc is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de klant verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van DekkerDoc.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DekkerDoc aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DekkerDoc toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. DekkerDoc is niet aansprakelijk voor:
 • schade veroorzaakt door informatie die door klant online, via internet verzonden wordt;
 • voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door DekkerDoc geleverd zijn;
 • Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen klant en diens (derde) contractspartijen;
 1. De aansprakelijkheid van DekkerDoc gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door DekkerDoc geleverde diensten aan klant zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of het schriftelijk aanbieden van een nieuwe shoot. De afweging tussen deze opties wordt gemaakt door DekkerDoc op basis van omstandigheden van het betreffende geval. De mate waarin de tekortkoming Dekkerdoc zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. DekkerDoc dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoede en uitgekeerde schadebedrag.
 2. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan Juliette Fotografie gemeld te worden.
 3. Iedere vordering jegens DekkerDoc vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.
 5. Te allen tijde zullen DekkerDoc en klant in overleg tot een oplossing trachten te komen.


Artikel 13: Overmacht

 1. Indien DekkerDoc door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn DekkerDoc en klant niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat. In een dergelijk geval zijn partijen gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten voor zolang de situatie van overmacht blijft aanhouden. Indien opschorting niet van een der partijen gevergd kan worden, kunnen partijen unaniem ervoor kiezen om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van opdrachtnemers op betaling voor reeds door hen verrichte prestaties.
 2. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 30 (dertig) dagen, zijn zowel klant als Juliette Fotografie gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van DekkerDoc op betaling voor reeds door DekkerDoc verrichte prestaties.
 3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door DekkerDoc ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de diensten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop DekkerDoc en klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen. Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie waarin de toeleveranciers waarvan DekkerDoc afhankelijk is om de overeenkomst (tijdig) uit te voeren, niet (tijdig) leveren dan wel op andere wijze niet aan hun contractuele verplichtingen jegens DekkerDoc voldoen.
 4. Onder overmacht wordt niet verstaan het annuleren van de shoot op grond van persoonlijke reden van de klant.
 5. In geval van weersomstandigheden als (zware) regen tijdens een buitenshoot overleggen DekkerDoc en klant gezamenlijk over de (on)mogelijkheid van shooten of filmen op een alternatieve locatie. Het oordeel van DekkerDoc is hierbij leidend ter bescherming van haar apparatuur. Er ontstaat voor klant geen recht op ontbinding als gevolg van een in dit lid genoemde situatie.
 6. In geval van ziekte van DekkerDoc kan de klant ervoor kiezen door DekkerDoc een vervangende videograaf of fotograaf te laten regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen DekkerDoc en klant, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere afhandeling door DekkerDoc geschiedt.
 7. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden.
 8. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van DekkerDoc.

 

Artikel 14: Reclamatie (klacht)

 1. Reclamaties over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan DekkerDoc.
 2. Reclamaties over geleverde foto’s, video’s en/of producten dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst ervan schriftelijk te worden voorgelegd aan DekkerDoc.
 3. Indien binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijn niet gereclameerd is door klant, wordt ervan uitgegaan dat DekkerDoc deugdelijk is nagekomen.
 4. Klant geeft DekkerDoc in elk geval 5 (vijf) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting.
 5. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeft klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen of de stijl van DekkerDoc niet tot hiervoor genoemde rechten kunnen leiden.
 6. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting van het door klant aan DekkerDoc totaal te betalen factuurbedrag.

 

Artikel 15: Intellectuele Eigendom

 1. De door DekkerDoc in het kader van de overeenkomst geproduceerde werken zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door klant volgens afspraken zoals overeengekomen.
 2. Behoudens in het geval van portretfotografie berusten auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de website, het logo van DekkerDoc, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, beeldmateriaal, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Wendy Maria Laimböck-Dekker bij DekkerDoc.
 3. Intellectuele eigendomsrechten op diensten die in het kader van de overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan klant berusten bij DekkerDoc en/of haar licentiegevers.
 4. De in lid 2 en 3 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DekkerDoc is het niet toegestaan om enig door DekkerDoc aan klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een dienst of product dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van DekkerDoc.
 6. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door DekkerDoc geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
 7. Elk gebruik van een werk dat niet is overeengekomen in de overeenkomst, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van DekkerDoc. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van DekkerDoc door klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de overeenkomst leidt onverwijld tot het betalen van een schadevergoeding aan DekkerDoc van minimaal EUR 2.500,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van DekkerDoc.
 8. Klant vrijwaart DekkerDoc van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt DekkerDoc tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook. Klant draagt er tevens zorg voor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de overeenkomst geleverde werken voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel. Klant stelt DekkerDoc onverwijld op de hoogte van (verwacht) gebruik door derden.
 9. Klant geeft DekkerDoc toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken.
 10. DekkerDoc kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar werk. Hierbij geldt:
 11. De naam van DekkerDoc dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld op de volgende manier: Wendy Maria | DekkerDoc.nl, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen. Dit geldt eveneens in geval klant het werk instuurt voor een wedstrijd.
 12. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van DekkerDoc in acht.

 

 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 4 december 2017